Tłumaczenie dokumentów do ślubu na niemiecki i polski
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego: tłumaczenie przysięgłe

Jednym z dokumentów wymaganych przez niemieckie urzędy stanu cywilnego od cudzoziemców do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech jest tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego stwierdzające, że osoba zgodnie z prawem ojczystym spełnia wszystkie warunki do zawarcia związku małżeńskiego. Oficjalna nazwa dokumentu brzmi: "Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo".

Brautpaar auf einem Motorroller

Dokument ten zawiera następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko oraz obywatelstwo przyszłego małżonka/przyszłej małżonki i klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego można uzyskać we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowych informacji o procedurze wydobycia zaświadczenia udzielą Państwu pracownicy urzędu konsularnego.

Tłumaczę również inne dokumenty wymagane ewentualnie do zawarcia małżeństwa za granicą, takie jak akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, wyrok rozwodowy itp.

Cena

Tłumaczenie przysięgłe polskiego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego na język niemiecki kosztuje 50,00 €.
Podana cena zawiera 19% podatku VAT oraz poświadczenie tłumaczenia dokumentu.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przedłożyć czytelną kserokopię dokumentu lub przesłać zeskanowany dokument drogą elektroniczną (e-mailem).

Dokument można także przesłać w oryginale pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu.

Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu kilku dni roboczych.
Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Wysyłka online - kwalifikowany podpis elektroniczny

Na życzenie wysyłam tłumaczenia przysięgłe dokumentów również w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny (e-podpis) umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie tłumaczeń drogą mailową do dowolnego urzędu.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS