Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski - niemiecki - polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) na język niemiecki

Witam serdecznie!

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i polskiego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Wyższego Sądu Krajowego w Szlezwiku (Oberlandesgericht Schleswig).

Oferuję tłumaczenie przysięgłe urzędowych dokumentów z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski. Tłumaczenia objęte są ścisłą klauzulą poufności, tj. wszelkie dane osobowe klientów oraz treść tłumaczonych tekstów traktowane są absolutnie poufnie.

Kompletność i zgodność tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu poświadczam adnotacją uwierzytelniającą. Ponadto tłumaczenie zostaje opatrzone pieczęcią okrągłą i podpisem.

Przetłumaczone i uwierzytelnione przeze mnie dokumenty spełniają wszelkie urzędowe wymogi i są uznanawane przez wszystkie instytucje i organy państwowe. Tłumaczenia wykonuję dla klientów z całych Niemiec i z Polski.

Stempel der Übersetzerin für Polnisch-Deutsch Barbara Woyno

Ceny tłumaczeń uwierzytelnionych

DokumentCena
Akt urodzenia (odpis skrócony) 49,99 €
Akt urodzenia (odpis zupełny) 54,99 €
Akt ślubu 49,99 €
Odpis z księgi rodzinnej 65,00 €
Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą 49,99 €
Zaświadczenie w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 o orzeczeniach w sprawach małżeńskich 54,99 €
Akt zgonu 49,99 €
Prawo jazdy 49,99 €
Patent żeglarski 49,99 €
Karta wędkarska 49,99 €
Klauzula apostille (tłumaczenie!) 20,00 €
świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni (licencjackie, magisterskie), dyplomy doktorskie, nominacje profesorskie etc. 1,90 € za wiersz
Dokumenty handlowe 1,90 € za wiersz
Dokumatnacja sądowa (wyroki, orzeczenia, apelacje, nakazy etc.), pisma prawnicze (porady i opinie prawne, windykacje należności, pisma procesowe etc.), ustawy, przepisy i zarządzenia 1,90 € za wiersz
Korepondencja prywatna 1,55 € za wiersz

W cenę usługi wliczony jest podatek VAT i uwierzytelnienie dokumentu!

Informacje dotyczące przebiegu wykonania zlecenia

Z reguły do przetłumaczenia wystarczy kserokopia lub załącznik e-mail. W razie wątpliwości należy zapytać we właściwym urzędzie, czy tłumaczenie na podstawie kserokopii będzie akceptowane. Dokumenty można przynieść osobiście do biura (po uprzednim uzgodnieniu terminu) lub przesłać pocztą – najlepiej listem poleconym.

Tłumaczenie przysięgłe nie jest potwierdzeniem autentyczności dokumentu. Poświadczam jedynie zgodność przedłożonego dokumentu z wykonanym przez mnie tłumaczeniem w myśl aktualnych przepisów. Na życzenie chętnie połączę oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię dokumentu z tłumaczeniem w sposób trwały.

Tłumaczenia przysięgłe nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia przez notariusza.
Gotowe tłumaczenie wysyłam do klienta łącznie z oryginałem dokumentu listem poleconym. Naturalnie możliwy jest również osobisty odbiór.

Przykładowe rodzaje dokumentów tłumaczonych w postaci uwierzytelnionej

Tłumaczenie przysięgłe konieczne jest w przypadku dokumentów potrzebnych do celów urzędowych, np.:

Tłumaczenie przysięgłe suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych

Od osób pragnących podjąć w Niemczech pracę zawodową lub noszących się z zamiarem nostryfikacji zdobytego w Polsce wyższego wykształcenia niemieckie centra nostryfikacji świadectw i dyplomów, rozpatrujące wniosek o uznanie polskiego wykształcenia, wymagają z reguły przedłożenia nie tylko dyplomu ukończenia studiów wyższych, ale również tzw. suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (tj. studiów licencjackich lub magisterskich).

Suplement do dyplomu zawiera informacje niezbędne do określenia poziomu i charakteru odbytych studiów, czyli:

Ułatwia to urzędom niemieckim porównanie zakresu polskiego wykształcenia z wymogami i przepisami szkolnictwa niemieckiego. Suplement do dyplomu należy okazać w urzędzie ds. uznawalności zagranicznych świadectw i dyplomów w postaci tłumaczenia przysięgłego na język niemiecki.

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Jest on uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język niemiecki, z języka niemieckiego na język obcy a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje (w Szlezwiku-Holsztynie) ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Justizdolmetschergesetz) z dnia 30 lipca 2009 roku.

Tłumaczem przysięgłym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie była karana za przestępstwo umyślne i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka niemieckiego na język obcy oraz z języka obcego na język niemiecki. Kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć z reguły ukończone studia wyższe. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonywania tłumaczeń ze szczególną starannością, do zachowania tajemnicy powierzonych mu danych oraz do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W Szlezwiku-Holsztynie tłumacze przysięgli wpisywani są listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku (Oberlandesgericht Schleswig).

Czy tłumaczenia dokumentów wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego w Polsce są uznawane w Niemczech?

Niestety, nie zawsze. Z mojej obserwacji i doświadczenia klientów wynika, że większość niemieckich urzędów akceptuje wyłącznie tłumaczenia sporządzone przez tłumaczy przysięgłych posiadających uprawnienia niemieckie.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
Fax: +49 (0) 431 2599695
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS