Tłumaczenia przysięgłe niemiecki i polski
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski–niemiecki–polski
mgr Barbara Anna Woyno – Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) na język niemiecki

Witam serdecznie!

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i polskiego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht) oraz na listę organów sądownictwa Republiki Federalnej NIemiec.

Oferuję tłumaczenie poświadczone dokumentów takich jak świadectwa, dyplomy, decyzje administracyjne, orzeczenia i wyroki sądowe, umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne itp. w języku polskim i niemieckim. Tłumaczenia objęte są ścisłą klauzulą poufności. Wszelkie dane klientów oraz treść tłumaczonych dokumentów traktowane są z absolutną dyskrecją i podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z RODO.

Zgodność tłumaczenia z przedłożonym oryginałem lub odpisemm dokumentu potwierdzam adnotacją uwierzytelniającą z pieczęcią i podpisem.

Przetłumaczone i poświadczone przeze mnie dokumenty spełniają wszelkie urzędowe wymogi i są honorowane przez wszystkie instytucje i organy państwowe w Niemczech i w Polsce.

Tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego Barbara Anna Woyno M. A.

Ceny tłumaczeń poświadczonych na język niemiecki i polski

Dokument Cena
Akt urodzenia 50,00 €
Akt ślubu 50,00 €
Odpis z księgi rodzinnej 65,00 €
Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą 55,00 €
Zaświadczenie w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 o orzeczeniach w sprawach małżeńskich 55,00 €
Akt zgonu 50,00 €
Prawo jazdy 50,00 €
Patent żeglarski 50,00 €
Karta wędkarska 45,00 €
Klauzula apostille (tłumaczenie!) 20,00 €
świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni (licencjackie, magisterskie), dyplomy doktorskie, nominacje profesorskie etc. 2,00 € za wiersz
Dokumenty handlowe 2,00 € za wiersz
Dokumatnacja sądowa (wyroki, orzeczenia, apelacje, nakazy etc.), pisma prawnicze (porady i opinie prawne, windykacje należności, pisma procesowe etc.), ustawy, przepisy i zarządzenia 2,10 € za wiersz
Korepondencja prywatna 1,55 € za wiersz

W cenę usługi wliczony jest podatek VAT w wys. 19%.

Informacje dotyczące realizacji zlecenia

1. Państwa zapytanie ofertowe

Dokumenty do wyceny tłumaczenia można przesłać jako załącznik (PDF) bezpośrednio na adres e-mail info@polish-online.com. Można też skorzystać z wygodnego formularza kontaktowego.

Dokumenty przesłane do wyceny powinny być kompletne i czytelne. Oczywiście, że można je również dostarczyć osobiście do biura (po uprzednim uzgodnieniu terminu) lub przesłać pocztą. Dotyczy to w szczególności dokumentów, które opatrzone są np. pieczęcią suchą lub znakami wodnymi, które z reguły są niewidoczne na skanach.
W przypadku tłumaczenia świadectw lub dyplomów w celu uznania polskiego wykształcenia w Niemczech, niektóre niemieckie biura uznawalności wykształcenia wymagają tłumaczenia wykonanego z oryginału, a nie z kopii lub opisu. W razie wątpliwości informacji udzieli właściwy urząd.

2. Moja oferta

Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa dokumentów do wyceny wysyłam ofertę tłumaczenia. Poświadczenie (tj. tłumaczenie przysięgłe) jest już wliczone w cenę tłumaczenia.

Na życzenie chętnie połączę kserokopię (lub oryginał) dokumentu z tłumaczeniem w sposób trwały.

Tłumaczenia przysięgłe nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia przez notariusza.
Jako tłumacz przysięgły (niem. ermächtigter Übersetzer) jestem upoważniona przez Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht) do wykonywania tłumaczeń przysięgłych wszelkich dokumentów urzędowych i procesowych z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski.
Wykonane przeze mnie tłumaczenia przysięgłe są opatrzone adnotacją uwierzytelniającą, moją pieczęcią tłumacza przysięgłego i moim podpisem. Są one honorowane na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Tłumaczenie

Tłumaczenie powierzonych mi dokumentów rozpoczynam natychmiast po złożeniu przez Państwa zlecenia i potwierdzeniu mojej oferty.

4. Warunki płatności i dostawy

Wszelkie płatności są dokonywane na podstawie faktury przelewem na rachunek bankowy biura lub przez PayPal. W przypadku pierwszego zlecenia klienta wymagana jest płatność z góry. Możliwe jest również uzgodnienie indywidualnych warunków płatności.

Gotowe tłumaczenia wysyłam do klienta pocztą lub – na życzenie – w formie elektronicznej. Oryginały dokumentów wysyłane są wyłącznie listem poleconym (niem. Einschreiben).
Możliwy jest również osobisty odbiór.

5. Wysyłka online - kwalifikowany podpis elektroniczny

Na życzenie wysyłam tłumaczenia przysięgłe dokumentów również w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny (e-podpis) umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie tłumaczeń drogą mailową do dowolnego urzędu. Mój e-podpis jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Przykładowe rodzaje dokumentów tłumaczonych w postaci poświadczonej

Tłumaczenie przysięgłe konieczne jest w przypadku dokumentów potrzebnych do celów urzędowych, np.:

Tłumaczenie przysięgłe suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych

Od osób pragnących podjąć w Niemczech pracę zawodową lub noszących się z zamiarem uznania zdobytego w Polsce wyższego wykształcenia (nostryfikacji dyplomu), niemieckie biura uznawalności wykształceń rozpatrujące wnioski wymagają z reguły przedłożenia nie tylko dyplomu ukończenia studiów wyższych, ale również suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, medycznych etc.).

Suplement do dyplomu zawiera informacje niezbędne do określenia poziomu i charakteru odbytych studiów, czyli:

Informacje podane w suplemencie do dyplomu ułatwiają urzędom niemieckim porównanie zakresu polskiego wykształcenia z wymogami i przepisami szkolnictwa niemieckiego. Suplement do dyplomu należy okazać w urzędzie ds. uznawalności zagranicznych świadectw i dyplomów w postaci tłumaczenia przysięgłego na język niemiecki.

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Jest on uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język niemiecki, z języka niemieckiego na język obcy a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje (w Szlezwiku-Holsztynie) ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Justizdolmetschergesetz) z dnia 30 lipca 2009 roku.

Tłumaczem przysięgłym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie była karana za przestępstwo umyślne i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka niemieckiego na język obcy oraz z języka obcego na język niemiecki. Kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć z reguły ukończone studia wyższe. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonywania tłumaczeń ze szczególną starannością, do zachowania tajemnicy powierzonych mu danych oraz do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W Szlezwiku-Holsztynie tłumacze przysięgli wpisywani są listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht). Ponadto każdy tłumacz przysięgły wpisany jest również na listę tłumaczy przysięgłych organów sądownictwa Republiki Federalnej Niemiec.

 

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS